My activity /mainvn
Expected board rewards for the month
≈ 6 397
Average per participant

221

To get rewards, you need to connect your BSC address to MAIN account

About board
Đăng bài, tương tác để kiếm thật nhiều Main nhé cả nhà. Group hỗ trợ: t.me/KingCoins_VN
1 514
Coin price
Board rules
🚫 NỘI QUY BẢNG BOARD RULES 1. Ngôn ngữ: Tiếng Việt/ Tiếng Anh Language: Vietnamese/English 2. Giới hạn bài đăng: 03 bài/ ngày Post limit: 03 posts/ day 3. Điều kiện để đăng bài: Nắm g...
Posting requirements
Board coins: 0.5
Maximum posts per day: 3
Rewards requirements
Board coins: 0.2
September Rewards
1
King_Of_Crypto
1 584
8.7X
793
2
thonguyenbd
2 203
7.5X
447
3
kuskusk
2 045
6.4X
365
Ranking