/typhucrypto
Ngochuy
·
2 years ago
DÀNH CHO ĐÀN BÀ !Có anh bợm nhậu đi nhầm vào phòng vệ sinh nữ.Một bà ở trong đó thấy anh ta nên nói:- Ở đây dành cho đàn bà!Anh ta cứ tự nhiên mở khóa quần vànói.Cái này cũng dành cho đàn bà
19 comments